dr hab. Roman Batko, prof. UJ

Roman Batko is Associate Professor of Management in the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University Krakow, Poland. He holds an MA in Polish Literature and a PhD in Management from the Jagiellonian University. He is the author and editor of numerous articles and expert analyses on process and quality management, as well as management in public institutions, especially in the context of liquid modernity; he has written four books, Quality in Public Administration (2009), Modern Museum (2010), A new paradigm for the public administration (2012) and Golem, Avatar, Midas, Golden Calf: Public Organization in Liquid Modernity (2013). His most recent interests concentrate on humanistic approach to management, philosophical, ethical and aesthetic aspects of the organization as well as issues related to the organization of the future.

Roman Batko

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister polonistyki. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, a także Arts, Aesthetics, Creativity, and Organization Research Network.

Prowadzi badania w humanistycznym nurcie w zarządzaniu, interesują go filozoficzne, etyczne i estetyczne aspekty organizacji, a także zagadnienia związane z tzw. organizacją przyszłości. Specjalizuje się w metodologii badań w naukach humanistycznych w zakresie zarządzania, zarządzaniu nowymi mediami, antropologii organizacji, płynnej nowoczesności i jej konsekwencjami dla nauki o zarządzaniu. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów. W 2013 r. ukazała się jego książka Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: Ponowoczesna organizacja publiczna, nominowana do nagrody Economicus 2014.

W latach 2000-2014 kierował kilkudziesięcioma projektami wdrażania systemów zarządzania w organizacjach biznesowych i przede wszystkim jednostkach służby publicznej - m.in. Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa i innych, licznych urzędach gmin i powiatów (m.in. Sandomierza, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimia, Prudnika, Krzeszowic, Brzeszcz, Stryszowa, Mucharza, Wieprza i Chełmka), a także instytucjach kultury: Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i w Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum - Zamku w Łańcucie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Labirynt w Lublinie. Autor wielu ekspertyz i raportów, wśród nich dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

Wybrane publikacje

Monografie autorskie i redakcje:

 • Batko, R., Nierenberg, B., i Sułkowski, Ł. (red.). (2015, w drruku). Zarządzanie humanistyczne. Warszawa: Difin.
 • Batko R. (2013). Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, s.352. | Wprowadzenie do książki dostępne online
 • Batko R. i in. (2012). Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej. Olsztyn: Ideico, s. 178.
 • Batko R. (red.). (2011). Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych: projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, s. 232. Książka dostępna online
 • Batko R., Kotowski R. (2010), Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce, s.160.
 • Batko R. (2009), Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 210.

Rozdziały w monografiach i artykuły (2012-2015):

 • Batko, R. (2015). Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych. w: B. Kożuch i Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego. Warszawa: Difin, (s. 57–72)
 • Batko, R. (2015). Czytanie tekstów. w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s.109-118.
 • Batko, R., Rogala, P. (2015). "Standardy jakości w działalności edukacyjno-szkoleniowej". Problemy Jakości, R. 47(1), s.2–5.
 • Batko, R. (2014). Liquid University. In J. Kociatkiewicz & M. Kostera (Eds.), Liquid Organization: Zygmunt Bauman and organization theory. London: Routledge, (pp. 104–119).
 • Batko, R. (2014). Intuicja, adrenalina i spontaniczność- historie o niezwykłym zarządzaniu projektami artystycznymi. w: M. Kostera (red.), O zarządzaniu historie niezwykłe. Studia przypadków z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, (s. 32–44).
 • Batko, R. (2013). Horror vacui i wyobraźnia przestrzeni. w: M. Kostera (red.), Organizować z polotem: wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, (s. 105–124).
 • Batko, R. (2013). Business Process Management in Polish Public Administration - Anthropological Aspects of Change in the Face of Technology. In: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. I. Kantola, & P. Zgaga (Eds.),Human Factors of a Global Society: a System of Systems Perspective. CRC Pred.ss. Taylor and Francis Group, (pp. 463–474). | Artykuł dostępny online
 • Batko, R. (2012). Business Process Modeling: A Practical Introduction to Academic Entrepreneurship. In A. Szopa, W. Karwowski, & P. O. D. Pablos (Eds.), Academic Entrepreneurship and Technological Innovation: A Business Management Perspective. Hershey: Information Science Reference (IGI Global), (pp. 100–113).
 • Batko, R. (2012). Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie? w: E. Orzechowski i Ł. Gaweł (red.), Zarządzanie – kultura, media, dziedzictwo. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • Batko, R. (2012). Zarządzanie procesowe jako element Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008. w: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, (s. 1–19).

Funkcje eksperckie

 • Członek Komitetu Ekspertów Diversity Hub w ramach międzynarodowego projektu Tuned Up! Tools Under the Need of Enhancing Diversity (dofinansowanie Komisji Europejskiej - program Erasmus+) 2015
 • Członek Zespołu Eksperckiego Programu Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych - 2012-2014 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Ekspert w programie: Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/ Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2014-2015
 • Ekspert w programie: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2013-2014   www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl
 • Ekspert w programie University Recognition of Prior Learning Centres - Bridging Higher Education with Vocational Education and Training/ „Uniwersyteckie Centra Uznawania  Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym"  finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"  realizowany w latach 2011-2013 http://www.u-rpl.eu/news
 • Ekspert w projekcie Urząd Gminny - sprawny i przyjazny - projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Urzędy gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Mucharz i Wieprz; Zadanie 3: Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług  i Zadanie 6: Opracowanie i wdrożenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy urzędami JST poprzez informatyczny system e-video konferencji on-line (2011-2013).
 • Ekspert w projekcie E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej finansowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe realizowanym przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (2010-2012).
 • Ekspert w projekcie Modele zarządzania uczelniami w Polsce realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński pod kierunkiem Prof. Michała du Vall dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2011).
 • Ekspert w projekcie Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych realizowanym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński pod kierunkiem  Prof. Grażyny Prawelskiej - Skrzypek. (2010-2011).
 • Ekspert i analityk w programie Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie (2010).
 • Ekspert w projekcie Wsparcie dla rozwoju publicznych służb zatrudnienia w obszarze Wdrażanie systemu zarządzania procesowego realizowanym  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie (2009- 2011).